Цілі, місія, стратегія

Університет  імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ – один з провідних навчальних закладів IV рівня акредитації в Україні. Від займає провідні позиції в галузі інноваційних технологій в навчанні та сприяє зміцненню позицій держави на міжнародній арені, що знайшло відображення у його місії: ми створюємо реальні освітні та наукові цінності, які відповідають новітнім вимогам та потребам XXI сторіччя й орієнтовані на динамічний розвиток економіки та суспільства, європейську та світову інтеграцію нашої держави; надання всім, хто обрав навчання в університеті, таких знань та вмінь, завдяки яким вони будуть мобільними та конкурентоспроможними на ринку праці в Україні та за її межами.

Основна ідея місії відображається у гаслі університету:
«Освіта для життя».

Політика університету спрямована на досягнення його стратегічних цілей та орієнтована на клієнтів (споживачів), якими, з одного боку, є студенти, роботодавці та суспільство, а з іншого – співробітники, спонсори, компанії, наукова спільнота, постачальники тощо.

 Стратегія розвитку Університету імені Альфреда Нобеля  на 2016-2030 р.р.

Основні положення політики і цілі Університету

І.
Політика університету
Безперервно вдосконалювати систему управління якістю (СУЯ) своєї діяльності забезпечуючи:

 • зростання конкурентоспроможності та стійкості університету на ринку освітніх послуг;
 • розвиток наукової та інноваційної роботи;
 • покращання фінансових показників.

Цілі університету

 1. Цілі щодо вдосконалення СУЯ:
  забезпечити стійке зростання кількісних показників процесів СУЯ університету на рівні 5-7% на рік за рахунок вдосконалення процедур моніторингу процесів.
 2. Мета, що відображає вплив СУЯ на конкурентоспроможність університету на ринку освітніх послуг:
  добитися підвищення конкурсних показників по університету в середньому не нижче ніж 1.5 особи на місце в ході проведення вступної кампанії до ВНЗ.
 3. Мета, що відображає вплив СУЯ на стійкість університету на ринку освітніх послуг: забезпечити затребуваність випускників університету на рівні не нижче 70%.
 4. Мета, що відображає вплив СУЯ на розвиток науково-дослідної роботи: забезпечити задоволеність споживачів науково-дослідної діяльності університету на рівні 75%.
 5. Мета, що відображає вплив СУЯ на розвиток інноваційної роботи: забезпечити задоволеність споживачів результатів інноваційної діяльності університету на рівні 60%.
 6. Мета, що відображає вплив СУЯ на покращення фінансових показників: забезпечити покращення фінансових показників університету на рівні 5-7% на рік за рахунок вдосконалення процедур моніторингу процесу управління фінансовими результатами.

ІІ.
Політика університету
Підвищувати якість підготовки абітурієнтів та студентів шляхом вдосконалення процедур довузівської підготовки, вхідного конкурсного відбору та створення позитивної мотивації студентів до навчання.
Цілі університету 

 1. Мета щодо вдосконалення процедур довузівської підготовки: забезпечити задоволеність слухачів курсів довузівської підготовки на рівні 90% за рахунок її вдосконалення згідно із сучасними вимогами до абітурієнтів.
 2. Мета щодо вдосконалення процедур вхідного конкурсного відбору: забезпечити зростання показників успішності та якості знань студентів на рівні 5-10% за рік за рахунок вдосконалення процедур вхідного конкурсного відбору.
 3. Цілі зі створення позитивної мотивації студентів до навчання:
 • забезпечити зростання якості знань студентів за результатами проміжних атестацій на рівні 55%;
 • знизити відсоток неуспішних студентів в середньому по кожному напряму підготовки до рівня не вище 5%.

ІІІ.
Політика університету
Забезпечити:

 • збільшення обсягу та розширення сфери науково-дослідної та інноваційної діяльності університету як основи для залучення додаткових фінансових ресурсів.
 • підвищення кваліфікації та практичних навичок професорсько-викладацького складу і допоміжного персоналу університету.
 • покращання бази для навчального процесу та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Цілі університету

 1. Цілі щодо обсягів науково-дослідної діяльності:
 • забезпечити обсяг науково-дослідної діяльності на рівні не нижче відповідного показника державної акредитації;
 • добитися зростання кількості публікацій викладачів університету у міжнародно визнаних наукових фахових виданнях не нижче 10% на рік;
 • збільшити рівень web-цитування наукових робіт співробітників університету не нижче ніж 5% на рік.

   2.   Цілі з розширення сфери інноваційної діяльності:

 • забезпечити зростання числа інноваційних проектів університету на рівні 3% на рік;
 • досягти зростання кількості запатентованих винаходів та корисних моделей не нижче ніж 5% на рік;
 • розпочати систематичну роботу щодо забезпечення прав інтелектуальної власності співробітників університету, залучивши до неї 20% професорсько-викладацького складу.

   3.   Мета щодо залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок науково-дослідної діяльності: забезпечити зростання залучених додаткових ресурсів за рахунок науково-дослідної діяльності на рівні 5% на рік.
   4.   Мета з підвищення кваліфікації персоналу університету через аспірантуру та докторантуру: надавати можливість творчого зростання та підвищення кваліфікації через аспірантуру та докторантуру на кількість місць у заявках завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів університету.

ІV.
Політика університету
Вдосконалювати систему матеріального забезпечення та соціальної захищеності співробітників університету.
Цілі університету

 1. Мета щодо вдосконалення системи матеріального забезпечення: забезпечити задоволеність персоналу функціонуванням системи матеріального забезпечення університету на рівні 70%.
 2. Мета щодо соціальної захищеності співробітників університету: забезпечити врахування індивідуального внеску кожного викладача університету в навчально-науковий процес через врахування його індивідуального рейтингу при обчисленні коефіцієнту до базової заробітної плати.

Цілі, місія, стратегія