Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки


«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ,
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Мединська С.І., Старший викладач

11,53

Печерна К.Ю., викладач

11,50

Бойко Л.Г., Старший викладач

10,89

 

Кафедра працює за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

У квітні 2018 року було ліцензовано набір на спеціальність «Готельно-ресторанна справа» (Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ №505-Л від 26.04.2018).

Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузі знань 24 «Сфера обслуговування» затверджено та введено в дію рішенням Вченої ради ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" від 22 лютого 2018 р., протокол № 1.

ЧОМУ ТУРИЗМ

Презентація "Кроки до професійної майстерності в світлинах"

Туризм об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Він є важливим чинником розвитку економіки і одним із дієвих стимулів до позитивних змін у суспільстві.

Туризм – одна з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства. Професійне використання цього потенціалу створює можливості для отримання значних доходів.
Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ Україні як країни великих культурних і природних багатств. Фахівець із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.
Ми   готуємо студентів до професійної діяльності в сфері туристичного бізнесу. Наші студенти - це всебічно освічені люди. Вони вивчають кілька блоків навчальних дисциплін: економічний, юридичний, туристичні інформаційні технології, власне фахові, а також психологічні та управлінські дисципліни. Підготовка спеціаліста із туризму передбачає поглиблене вивчення кількох іноземних мов та туристичних інформаційних технологій.

 ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ВМІННЯ, ЯКИМИ БУДЕ ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК:

 • розробляти програми розвитку туризму з  врахуванням особливостей туристичних зон і центрів;
 • формувати туристичні тури та розробляти екскурсійні програми;
 • організовувати роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів туристичних підприємств;
 • визначати перспективні напрямки діяльності туристичного бізнесу та розробляти нові методики проведення екскурсій;
 • розробляти інноваційні технології формування і просування турів і пакетів туристичних послуг;
 • надавати комплекс туристичних послуг відповідно до програми туру;
 • розробляти і здійснювати цільові культурно-дозвіллєві програми
 • обробляти інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій в галузі туризму;
 • вести перемови з контрагентами, готувати проекти угод та забезпечувати їх укладення.

  Випускники можуть працювати на наступних посадах:

 • менеджер туристичної фірми
 • організатор туристичної діяльності
 • організатор подорожей (екскурсій)
 • менеджер із санаторно-курортної справи
 • менеджер з продажу турпродукту;
 • турагент, туроператор, гід (екскурсовод)
 • викладач навчальних закладів
 • адміністратор (керівник центральних органів виконавчої влади в сфері туризму на різних рівнях управління) та інше.

  Наші переваги

 • Широкопрофільна та практична освіта
 • Адаптованість навчального процесу до вимог сучасного ринку праці
 • Гнучкі навчальні програми

ВИКЛАДАЧІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Спеціальність «Туризм» супроводжують висококваліфіковані, досвідчені викладачі – доктори і кандидати наук, що мають базову освіту і значний досвід практичної роботи.
Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають сучасним світовим і вітчизняним вимогам, міжнародним стандартам, новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням.
Практичні вміння студентів використовувати сучасні інформаційні технології в галузі туризму забезпечують комп’ютерні класи з доступом до глобальної мережі Інтернет та програмний комплекс «Оверія-Туризм», після засвоєння якого студенти отримують відповідний сертифікат.
Для забезпечення власною базою практики при університеті створено навчально-консультаційний центр з туризму, краєзнавства та екскурсій, де студенти додатково отримують свідоцтва та сертифікати за відповідними напрямами професійної діяльності.hotel1

hotel2

Архів новин кафедри