Самоменеджмент

Метою дисципліни «Самоменеджмент» є оволодіння новітніми теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих.

Знання

 • Володіє базовою термінологією і має основні структуровані знання у сфері управління і споріднених дисциплін, особливістю еволюції теорії управління;
 • Має базові знання щодо різних видів організацій, відносин між ними, змін, що відбуваються;
 • Володіє основними знаннями про організацію особистої праці;
 • Знає основні вимоги до робочого місця менеджера;
 • Володіє основними прийомами раціонального читання та прийомами роботи з документами;
 • Знає форми планування робочих приміщень

Уміння

 • Може правильно визначати цілі власної діяльності, діяльності підрозділу та організації в цілому;
 • Має можливість підготувати виступи і усні презентації українською та іноземними мовами;
 • Може проводити аналіз та облік використання робочого часу;
 • Може визначати власний біологічний ритм роботи та враховувати біологічний ритм в роботі своїх підлеглих;
 • Може формувати особисті та професійні цілі використовуючи правила постановки цілей;
 • Формувати власну життєву позицію;
 • Може проводити самоконтроль витрат часу;
 • Може оптимізувати умови та режими праці

Комунікація

 • Може на практиці застосовувати технології управління соціальними зв'язками і відносинами, що відбивають інтереси, цінності, якість життя різних соціальних шарів і груп; 
 • Здатен безконфліктно спілкуватися з оточенням, у випадку необхідності вирішувати конфлікти в діловому спілкуванніі долати комунікативні бар'єри

Автономність і відповідальність

 • Усвідомлює та розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування менеджментської проблематики;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації