Менеджмент

Метою дисципліни „Менеджмент” є опанування студентами знань щодо основ менеджменту, необхідних для професійної діяльності в царині управління підприємствами, задля забезпечення ефективної діяльності при взаємодії з бізнес-середовищем, забезпечення розвитку управлінських компетентностей фахівця шляхом зваженого аналізу ділових ситуацій і ефективного впливу на них в умовах інформаційного суспільства.

Знання

 • Володіє базовою термінологією і має основні структуровані знання у сфері управління і споріднених дисциплін, особливістю еволюції теорії управління;
 • Має базові знання організаційної структури, правил і стандартів діяльності різноманітних економічних інституцій, та природу їх змін, що відбуваються, ї найбільш важливих елементів зовнішнього середовища;
 • Має базові знання щодо різних видів організацій, відносин між ними, змін, що відбуваються;
 • Знає методи вдосконалення діяльності організації, впровадження інновацій та їх комерціалізації;
 • Знає сучасну техніку пошуку даних, може використовувати статистичні, математичні і інформаційні  методи щодо аналізу діяльності суб’єктів господарювання, а також стосунків між ними;
 • Має базові знання щодо основних етичних норм і принципів менеджменту, правил ділового етикету в діловій взаємодії

Уміння

 • Може правильно визначати цілі власної діяльності, діяльності підрозділу та організації в цілому;
 • Правильно використовує основні закони, правила і внутрішні стандарти, що регламентують господарську діяльність, принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності з метою вирішення специфічних завдань управління організацією;
 • Може формулювати цінності та принципи організаційної культури організації;
 • Може результативно застосовувати методи вдосконалення діяльності організацій та впровадження і комерціалізації інновацій;
 • Має можливість ефективно та результативно виконувати функції управління: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища організації, планування, організацію, координацію, контроль діяльності та мотивацію працівників щодо виконання цілей і завдань організації, в тому числі в умовах міжнародного середовища;
 • Може здійснювати переговори, ділову розмову, ділову бесіду, співбесіду при наймі на роботу, нараду, дискусію, ділові наради, диспути, спори презентації; 

Комунікація

 • Може на практиці застосовувати технології управління соціальними зв'язками і відносинами, що відбивають інтереси, цінності, якість життя різних соціальних шарів і груп; 
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, вирішувати конфлікти в діловому спілкуванні і долати комунікативні бар'єри

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування менеджментської проблематики;
 • Усвідомлює та розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації