Управління персоналом

Метою дисципліни „Управління персоналом” є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади, оцінювання та розвитку працівників, а також їх цілеспрямованого використання

Знання

 • Знає основні сучасні проблеми управління персоналом в Україні;
 • Знає форми та методи навчання працівників та вміє їх застосовувати їх в залежності від потреб організації;
 • Знає і розуміє основні принципи управління персоналом в сучасній системі менеджменту;
 • Має базові знання про необхідні кадрові документи та вміє їх складати;
 • Знає основні джерела пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію та вміє обирати з них найбільш економічно доцільні;

Уміння

 • Може проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі здійснення кадрового моніторингу
 • Може застосовувати на практиці навички з кадрового планування з метою визначення оптимальної чисельності та структури працівників
 • Може будувати раціональну структуру кадрової служби підприємства
 • Може характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі сторони) працівника підприємства
 • Може складати план заходів з профорієнтаційної роботи в трудовому колективі підприємства
 • Може оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом підприємства за різними показниками;
 • –        Розробляти пропозиції до плану соціального розвитку трудового колективу підприємства

Комунікація

 • Може на практиці застосовувати технології управління соціальними зв'язками і відносинами, що відбивають інтереси, цінності, якість життя різних соціальних шарів і груп;
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, вирішувати конфлікти в діловому спілкуванні і долати комунікативні бар'єри

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування;
 • Усвідомлює та розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації та співробітників