Логістика

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, та набуття навичок використаннясучасних методів управління матеріальними та іншими потоками.

Заплановані  результати навчання

Знання

 • Знати теоретичні основи, концепцію та методи логістики;
 • Знати функції логістики, етапи розвитку логістики;
 • Знати методи своєчасного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами;
 • Знати методологічний аппарат логістики;
 • Розуміти системний підхід у логістиці;
 • Знати завдання логістики виробництва;
 • Знати складське господарство та транспорт;
 • Розуміти комплексну оцінку ефективності функціонування логістичної системи.

Уміння

 • Розробляти стратегію логістики при проектуванні запасів, техпроцесів, управління виробництвом, організаційної та інформаційної систем;
 • Організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по ефективному просуванню продукції у ланцюзі «закупка сировини – виробництво продукції – розподіл – збут – споживання» на основі інтеграції і координації операцій і функцій;
 • Обґрунтовувати вибір типу складу і транспорту для підприємства, принципи створення складів для зберігання різних видів продукції та матеріалів;
 • Розраховувати систему техніко-економічних показників;
 • Визначати витрати на збереження матеріалів та продукції;
 • Проводити правильний вибір постачальника та умов поставки, транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, визначатираціональнірівнізапасів та умови їх зберігання; управляти інформаційними та фінансовими потоками, узгоджуватиїх з матеріальними потоками та потоками послуг.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування з проблематики логістики;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації.