Контролінг

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців системних знань з управління сучасним підприємством на основі системи контролінгу.

Знання

 • Знати сутність, значення та зміст контролінгу як сучасної концепції управління підприємством;
 • Знати зміст, завдання, принципи та напрямки стратегічного та оперативного контролінгу;
 • Знатиособливості управлінського обліку, планування, бюджетування та аналізу як методичного забезпеченняконтролінгу;
 • Знати методичні основи стратегічної та оперативної діагностики фінансово-економічного стану підприємства;
 • Знати особливості контролінгу інвестиційних проектів;
 • Знати методи визначення потреб організації у персоналі, джерела поповнення та оновлення персоналу, методи професійного підбору кадрів;
 • Знати критерії прийняття управлінських рішень.

Уміння

 • Розробляти стратегічні та оперативні цілі підприємства на основі засад контролінгу;
 • Виокремлювати релевантні витрати;
 • Розподіляти витрати підприємства на постійні та змінні;
 • Використовувати методи управлінського обліку витрат для рішення задач контролінгу;
 • Формувати структуру системи бюджетів на підприємстві;
 • Здійснювати факторний аналіз відхилень;
 • Формувати структуру та склад служби контролінгу;
 • Використовувати критерії оцінки інвестиційних проектів;
 • Використовувати методи стратегічної та оперативної діагностики фінансово-економічного стану підприємства;
 • Обґрунтовувати та застосовувати критерії прийняття управлінських рішень.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування з проблематики контролінгу;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації