Корпоративне управління

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління корпоративними правами акціонерів корпорацій, а також  інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування систем корпоративного управління.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Володіє базовими знаннями основних етапів становлення теорії корпоративного управління як наукової дисципліни, а також методологічним підґрунтям різних підходів до системи корпоративного управління (американський, європейський, японський, вітчизняний);
 • Знає особливості и закономірності основних процесів, що відбуваються в  системі корпоративного управління;
 • Знає і розуміє  специфіку об’єкту и предмету теорії  корпоративного управляння, її категорії, методи, структуру, місце  у системі гуманітарного знання і суспільних функцій;
 • Має базові знання про тенденції генезису системи корпоративного управляння;
 • Має базові знання щодо типів й перспектив розвитку системи корпоративного управляння;
 • Знає характеристики й властивості внутрішнього та зовнішнього середовища організацій корпоративного типу.

Уміння

 • Може використовувати основні теоретичні положення й принципи корпоративного управ­ління щодо управляння корпоративними правами організацій корпоративного типу;
 • Може успішно здійснювати організацію та проведення загальних зборів власників корпоративних прав, членів спостережної ради та ревізійних органів організацій корпоративного типу;
 • Може розраховувати ефективність управління корпоративними правами власників організацій корпоративного типу на базі оцінки вартості інструментів фондового ринку.
 • Може успішно формувати й підтримувати корпоративну культуру вітчизняних організацій корпоративного типу.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами створення та розвитку організацій корпоративного типу;
 • Здатен коректна спілкуватися з внутрішнім та зовнішнім оточеннями організації, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідковими, енциклопедичними, статистичними виданнями та електронними джерелами інформації економічного й соціального спрямування.
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї кваліфікації.