Вступ до фаху

Метою практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з обраною ними спеціальністю, з програмою навчання, з основними вимогами до професійної підготовки, яким вони повинні задовольняти для того, щоб отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю «Менеджмент».

Заплановані результати навчання

Знання

 • Має базові знання щодо різних видів організацій, відносин між ними, змін, що відбуваються;
 • Знає та розуміє предметну область та розуміє професію;
 • Розуміє загальні закономірності функціонування економічних систем на мікро-, макро- та мега рівнях;
 • Розуміє ринковувзаємодію виробників (продавців) та споживачів (покупців);
 • Знає різні типи організацій і найбільш важливих елементів їх навколишнього середовища;
 • Знає основи освітньогопроцесу у вищому навчальному закладі.

Уміння

 • Може дати характеристику діяльності менеджера та її основних напрямів;
 • Може визначити здатність людини до особистого розвитку та підприємницький потенціал.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування з проблематики менеджменту;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації.