Бізнес - комунікації в менеджменті

Метою дисципліни „Бізнес-комунікації в менеджменті” є опанування студентами  знань щодо різних форм ділової комунікації, необхідних для професійної діяльності в царині менеджменту, задля досягнення конструктивного результату при діловій взаємодії та забезпечення розвитку комунікативної компетентності фахівця шляхом зваженого аналізу ділових ситуацій і ефективного впливу на них в умовах інформаційного суспільства.

Знання

 • Знає основні механізми, ефекти і закономірності сприйняття в спілкуванні партнера по бізнесу;
 • Володіє спеціальними формами ділових комунікацій: ділової бесіди, телефонного контакту, співбесіди при наймі на роботу, наради, дискусії, ділового спору, тощо;
 • Знає і розуміє  чинники, що детермінують поведінку людини в процесі професійного спілкування
 • Має базові знання про сутність поняття і причини конфлікту, способи управління конфліктом і основні стратегії поведінки в конфлікті;
 • Знає міжкультурні особливості в діловому спілкуванні і взаємодії;
 • Має базові знання щодо основних етичних норм і принципів ділової комунікації, правил ділового етикету в діловій взаємодії

Уміння

 • Може використовувати ефективні прийоми поведінки в процесі комунікації з урахуванням правил етики бізнесу та ділового етикету;
 • Може успішно орієнтуватися в теоретичних концепціях сучасного комунікативного менеджменту і уміти застосовувати їхні алгоритми в реальному управлінні;
 • Може об’єктивно сприймати співрозмовника при спілкуванні і прогнозувати результат комунікації;
 • Може користуватися вербальними і невербальними засобами спілкування, а також розпізнавати наміри партнерів, що користуються цими засобами;
 • Може використовувати Internet як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і маркетингу при здійсненні бізнес-комунікацій;
 • Може здійснювати переговори, ділову розмову, ділову бесіду, співбесіду при наймі на роботу, нараду, дискусію, ділові наради, диспути, спори презентації; 

Комунікація

 • Може на практиці застосовувати технології управління соціальними зв'язками і відносинами, що відбивають інтереси, цінності, якість життя різних соціальних шарів і груп; 
 • Здатен безконфліктно спілкуватися з оточенням, у випадку необхідності вирішувати конфлікти в діловому спілкуванніі долати комунікативні бар'єри

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування менеджментської проблематики;
 • Усвідомлює та розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації