Теорія організацій

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань роботи організації та набуття практичних навичок щодо використання специфічних методів управління організацією.  На основі системного підходу формування сучасного світогляду до створення, функціонування й еволюції організацій.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Володіє базовими знаннями основних етапів становлення теорії організації як наукової дисципліни, а також методологічне підґрунтя класичних шкіл и напрямків, в том числі, вітчизняної;
 • Знає особливості и закономірності основних явищ і  процесів, які відбуваються в  організації;
 • Знає і розуміє  специфіку об’єкту и предмету теорії  організації, її категорії, методи, структуру, місце  у системі гуманітарного знання и суспільних функцій;
 • Має базові знання про закони й тенденції генезису організацій;
 • Знає сутнісні ознаки, властивості, генезис, класифікацію організацій;
 • Має базові знання щодо типів й перспектив розвитку організаційних структур організації;
 • Знає характеристики й властивості внутрішнього та зовнішнього середовища організації, їх взаємозв’язок тощо.

Уміння

 • Може правильно використовувати методику розрахунків основних показників та методологічних інструментів  з метою пізнання мінливих явищ та  процесів, які впливають на стан  організації;
 • Може успішно використовувати методологічні та методичні  прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій;
 • Може досліджувати й характеризувати різні види  організацій, визначаючи їх переваги й недоліки;
 • Може результативно здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур;
 • Може визначати чинники формування іміджу й культури організації;
 • Має можливість ефективно розробляти заходи з трансформації складових організації з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування менеджментської проблематики;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації