Ризик-менеджмент

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців системних знань та навичок з методології та методики управління ризиком; вивчення найбільш типових прийомів вимірювання економічного ризику та управління ризиком в процесі прийняття рішень, оволодіння відповідним апаратом для використання при розв'язанні різноманітних проблем.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Володіє базовими знаннями основних етапів становлення ризик-менеджменту як наукової дисципліни;
 • Знає особливості и закономірності основних явищ і процесів, які відбуваються в компанії при управлінні ризиком;
 • Знає і розуміє специфіку об’єкту и предмету ризик-менеджменту, його категорії, методи;
 • Має базові знання про ризики компанії та управління ними;
 • Знає сутнісні ознаки, властивості, генезис, класифікацію ризиків компанії;
 • Має базові знання щодо методів управління ризиком компанії;
 • Знає характеристики й властивості внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, їх взаємозв’язок та вплив на ризики;
 • Знає основні сучасні концепції управління ризиками.

Уміння

 • Може правильно використовувати методику розрахунків основних показників оцінки ризиків та методологічні інструменти кількісної оцінки ризиків компанії;
 • Може успішно використовувати методологічні та методичні прийоми при проведенні аналізу ризиків;
 • Може досліджувати й характеризувати різні види ризиків, визначаючи чинники, що на них впливають та методи управління ними;
 • Може результативно здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур;
 • Може розробляти заходи з ризик-менеджменту компанії та систему управління ризиками компанії, оцінювати її ефективність.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування з проблематики ризик-менеджменту;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації