Державне та регіональне управління

Метою дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях, набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Знати теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної політики;
 • Знати закономірності управління на державному та регіональному рівнях;
 • Розуміти особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;
 • Знати методичні та організаційні основи управління розвитком суспільства;
 • Знати існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;
 • Знати законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • Знати концептуальні засади реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, напрями вдосконалення управління національним та регіо­нальним розвитком.

Уміння

 • Прогнозувати наслідки та аналізувати зміст державної політики у різних сферах суспільного життя;
 • Визначати стратегічні та поточні цілі державного управління з урахуванням вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств;
 • Приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та інструментів державного управління, використання яких дозволило б з найменшими витратами часу та інших ресурсів досягнути поставлених цілей;
 • Визначати ефективність мір державного управління;
 • Мати навички макроекономічного програмування та планування;
 • Аналізувати державний та регіональний бюджети, розуміти й аналізувати причини утворення дефіциту бюджету та державного боргу;
 • Визначати необхідні напрями зовнішньоекономічної політики держави у світлі реалізації прийнятої економічної політики та безпеки національних інтересів;
 • Досліджувати накопичений світовий досвід в області державного управління.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування з проблематики державного та регіонального управління;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації.