Реінженирінг

Метою дисципліниє формування теоретичних знань та практичних навичок з використання технології реінжинірингу бізнес-процесів в реорганізації діяльності підприємств та управління виконанням бізнес-процесів на основі сучасних інформаційних технологій, освітлення теоретичних основ моделювання та управління бізнес-процесами та організаційно-методичних питань проведення робіт з реінжинірингу і подальшому управлінню бізнес-процесами

Заплановані результати навчання

Знання

 • Знати сутність концептуальних основ, термінології та методології дослідження закономірностей функціонування та розвитку системних об’єктів;
 • Розуміти основні підходи до проведення процедур моделювання бізнес-процесів;
 • Знати принципи й методи вимірювання та безперервного покращення бізнес-процесів організації;
 • Знати основні положення розробки і впровадження на підприємстві системи управління бізнес-процесами при впровадженні системи менеджменту якості.

Уміння

 • Виділяти бізнес-процеси у системі управління підприємством;
 • Будувати систему стратегічних цілей і показників діяльності підприємства;
 • Визначати основні складові оперативного управління діяльністю підприємства на основі принципів процесного підходу;
 • Розробляти стратегію реінжинірингу бізнес-процесів;
 • Обирати відповідно до різних функціональних галузей методи, моделі та алгоритми дослідження систем і підсистем бізнес-процесів;
 • Визначати цілі і критерії оптимізації бізнес-процесів на основі ключових показників результативності бізнес-процесів;
 • Формувати команду реінжинірингу бізнес-процесів.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування з проблематики реінжинірингу;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації