Організаційна поведінка

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок  щодо до застосування психологічних і управлінських методів впливу на персонал суб’єктів господарювання на основі закономірностей управління поведінкою індивідів, груп, команд в умовах індивідуальної та  спільної діяльності щодо досягнень цілей і завдань організацій.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Володіє базовими знаннями основних етапів становлення теорії управління організаційною поведінкою персоналу, а також методологічним підґрунтям різних підходів до управління поведінкою індивідів, груп, команд в організаціях;
 • Знає основі психологічні характеристики особистості та їх вплив на групову поведінку персоналу організацій;
 • Знає і розуміє специфіку впливу міжособистісних комунікацій на результативність і ефективність діяльності організації в цілому та її структурних підрозділів.
 • Має базові знання щодо соціально-психологічного клімату та організаційної культури суб’єктів господарювання та їх впливу на лояльність персоналу.

Уміння

 • Може використовувати основні теоретичні положення й принципи управління поведінкою персоналу щодо ефективного управляння різноманітними за формою власності організаціями;
 • Може успішно планувати роботу груп, команд і колективу організації в цілому, розподіляти зобов’язання, контролювати, організовувати роботу та мотивувати їх на досягнення встановлених результатів.
 • Може успішно враховувати думки інших, находити компроміси, переконувати, конструктивно критикувати та сприймати критику.

Комунікація

 • Може виступати лідером, активно працювати в команді, в тому числі над проектами створення та розвитку організацій різної форми власності.
 • Здатен коректно спілкуватися з внутрішнім та зовнішнім оточеннями організації, визначати пріоритети при виконанні завдань,

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідковими, енциклопедичними, статистичними виданнями та електронними джерелами інформації економічного й соціального спрямування.
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці, розуміє необхідність навчання (в тому числі в групі) протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб, нести відповідальність за свої дії та рішення;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї кваліфікації.