Менеджмент організацій

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок  у галузі управління організаціями в сучасних соціально-економічних умовах. На основі  системного та ситуаційного підходів формування сучасного світогляду на створення, функціонування та розвиток суб’єктів господарювання різних галузей економічної діяльності.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Володіє базовими знаннями основних етапів становлення теорії менеджменту  організацій, а також методологічним підґрунтям різних підходів до системи управління;
 • Знає особливості и закономірності основних процесів, що відбуваються в  системі  менеджменту організацій;.
 • Знає і розуміє  специфіку об’єкту и предмету теорії  менеджменту організацій, його категорії, методи, структуру, місце  у системі гуманітарного знання і суспільних функцій;
 • Має базові знання щодо типів й перспектив розвитку різноманітних за організаційно-правовою формами та формами власності організацій;
 • Знає характеристики й властивості внутрішнього та зовнішнього середовищ організацій та їх вплив на систему менеджменту.

Уміння

 • Може використовувати основні теоретичні положення й принципи менеджменту організацій щодо системного управляння різноманітними за формою власності організаціями;
 • Може успішно здійснювати проектування різних ієрархічних структур управління;
 • Може успішно здійснювати управління системами функціонального менеджменту організацій (маркетингом, фінансово-економічною підсистемою, операційної діяльністю, персоналом та ін.).
 • Може успішно формувати й підтримувати корпоративну культуру вітчизняних організацій різної організаційно-правової форми.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами створення та розвитку організацій різної форми власності.
 • Здатен коректно спілкуватися з внутрішнім та навколишнім оточеннями організації, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідковими, енціклопедичними, статистичними виданнями та електронними джерелами інформації економічного й соціального спрямування.
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці, розуміє необхідність навчання протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї кваліфікації.