Стратегічний менеджмент

Метою дисципліни „Стратегічний менеджмент” є опанування студентами знань щодо основ стратегічного менеджменту, необхідних для професійної діяльності в царині управління підприємствами, задля забезпечення ефективної діяльності при взаємодії з бізнес-середовищем, забезпечення розвитку управлінських компетентностей фахівця шляхом зваженого аналізу ділових ситуацій і ефективного впливу на них в умовах інформаційного суспільства.

Знання

 • Володіє професійною термінологією і має основні структуровані знання у сфері управління і споріднених дисциплін;
 • Має поглиблені знання організаційної структури, правил і стандартів діяльності різноманітних економічних інституцій, та природу їх змін, що відбуваються, ї найбільш важливих елементів зовнішнього середовища;
 • Має поглиблені знання про стратегічне управління
 • Має поглиблені знання щодо різних видів організацій, відносин між ними, змін, що відбуваються;
 • Має поглиблені знання про організаційний розвиток та управління  інноваціями;
 • Знає сучасну техніку пошуку даних, може використовувати статистичні, математичні і інформаційні  методи щодо аналізу діяльності суб’єктів господарювання, а також стосунків між ними;
 • Має досить глибокі знання про зростання і розвиток економіки з точки зору економічної інтеграції і глобалізації, і інструменти економічної політики для підтримки цих процесів

Уміння

 • Може правильно визначати цілі власної діяльності, діяльності підрозділу та організації в цілому;
 • Може ефективно застосовувати методи економічного аналізу і економічного планування та використовувати інструменти управлінського обліку на базі комп’ютерних технологій;
 • Може формулювати цінності та принципи організаційної культури організації;
 • Може успішно управляти змінами в організації, та використовувати методи вдосконалення організації та інновації
 • Має можливість ефективно та результативно виконувати функції управління: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища організації, планування, організацію, координацію, контроль діяльності та мотивацію працівників щодо виконання цілей і завдань організації, в тому числі в умовах міжнародного середовища;
 • Може ефективно використовувати інструменти якісного і кількісного аналізу, прогнозування і моделювання економічних і соціальних явищ
 • Може брати участь в підготовці проектів розвитку суб’єктів господарювання на базі обліку економічних, фінансових, правові та політичні факторів зовнішнього середовища;
 • Може результативно займатися науково-дослідною роботою

Комунікація

 • Може успішно працювати в команді, у тому числі приймати різні ролі. На базі знань методів і моделей прийняття рішень може організувати конструктивне колективне обговорення проблем та сприяти прийняттю оптимальних рішень щодо досягнення цілей і завдань організації; 
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення, критично відноситись як до інших, так і до себе

Автономність і відповідальність

 • Знає межі своїх власних знань та навичок і розуміє необхідність безперервного навчання (навчання протягом життя), поглиблення і поповнення набутих знань і навичок; визначає напрямок свого розвитку та навчання;
 • Розуміє важливість підтримки вимог до організаційної поведінки працівників, володіє методами управління організаційною поведінкою підлеглих, поважає різноманітність поглядів і національних культур. У своїй діяльності враховує соціальну відповідальність