Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики


Одним із головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання освітнього процесу з науковою діяльністю. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють педагогічну та наукову діяльність, підвищують свій професійний рівень не тільки в Україні, але й за кордоном.

При кафедрі працює аспірантура  та докторантура.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 389 від 8.04.2016 р.  та на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 3/2 від 08 квітня 2016 р.) розширено провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) в Університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальністю 073 – Менеджмент. Для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні університет отримав відповідну ліцензію.

В університеті здійснюється підготовка докторів наук. До переліку спеціальностей, відкритих у докторантурі Університету імені Альфреда Нобеля, рішенням Вченої ради, протокол № 5 від 30 червня 2016 р. відноситься  також 073 – Менеджмент.

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 в Університеті імені Альфреда Нобеля діє спеціалізована вчена рада  Д 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення  захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)  економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління  підприємствами (за видами економічної діяльності) (переробна промисловість; транспорт складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність) та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (строком на три роки).

У 2016/2017 навчальному році співробітниками кафедри було захищено 1 докторська дисертація, та 1 кандидатська дисертації:

 • докторська дисертація Холода Сергія Борисовича (наук. консультант Войт С.М.) за темою «Інфраструктурне забезпечення саморозвитку на мезорівні: концепція та методологія»  за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій;
 • кандидатську дисертацію Євтушенко Ольги Анатоліївни (наук. кер. Зборовська О.М.) захистила за темою «Управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

В спеціалізованій вченій раді Д 08.120.01 при Університеті імені Альфреда Нобеля у 2016/2017 н.р. аспірантами та докторантами кафедри захищена 1 докторська дисертація та 1 кандидатська дисертації:

1. Паршин Олександр Іванович (наук. конс. Верхоглядова Н.І.) захистив докторську дисертацію за темою «Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: концепція та методологія» 17 березня 2017 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2. Воротніков Віталій Анатолійович(наук. кер. Момот В.Є.) захистив кандидатську дисертацію за темою «Управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції машинобудівних підприємств» 30 червня 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

У 2017/18 навчальному році в спеціалізованій вченій раді Д 08.120.01 при університеті імені Альфреда Нобеля було захищено 1 кандидатська дисертація під науковим керівництвом завідувача кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Глухої Г.Я.аспірантом та здобувачем університету Задоєю О. А. за темою «Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції» 17 травня 2018 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

На кінець червня 2018 року за спеціальністю 073 – Менеджмент по кафедрі інноваційного менеджменту та міжнародної логістики навчається 5  аспірантів (4 - за очною формою навчання та 1 - за заочною формою навчання).

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики з часу свого створення впроваджує активну наукову діяльність, що спрямована на підвищення кваліфікації кадрового потенціалу з метою забезпечення світових стандартів якості підготовки студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.

З 2010 р. по 2015 р. кафедра виконувала науково-дослідну тему «Обґрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища» (№ державної реєстрації 0110U000148) (керівник д.е.н., проф. В.Є.Момот).

У 2018 р. зареєстрована науково-дослідна тема (№ державної реєстрації 0118U000840) «Менеджмент та управління в умовах глобальних та соціально-економічних викликів» (керівник д.е.н., доц. Г.Я.Глуха).

Наукові здобутки викладачів кафедри за 2015-2018 рр.:

 • статті у виданнях, які входять до Sсopus - 1;
 • монографії, видані за кордоном – 1;
 • монографії – 9;
 • статті у фахових закордонних виданнях - 8;
 • статті у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України – 29;
 • статті в спеціалізованих, професійних виданнях, збірках наукових праць міжнародних та українських, які не входять до переліку ВАК - 7;
 • тези доповідей, опубліковані у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій і виданих закордоном - 7;
 • тези доповідей, опубліковані у збірках матеріалів міжнародних та національних науково-практичних конференцій і виданих в Україні - 48;
 • участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах - 57.

Всі викладачі зареєстровані в інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки» та репозитарії Університету. Чотири викладачі мають індекс Гірша більше одиниці.

До науково-дослідної діяльності кафедри активно залучаються студенти, магістранти.

Велике значення кафедра надає організації науково-дослідної роботи студентів. Так, за два навчальні роки 178 студентів прийняли участь у конференціях (в т.ч. 3 – за кордоном; 15 – поза межами університету).

Щорічно кафедра проводить науково-практичну конференцію для студентів та молодих вчених. З 2017 р. проведено дві науково-практичні конференції: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» відбулася 29 березня 2017 р. У ній приймали участь 110 учасників 16 вищих навчальних закладів чотирьох країн світу (Болгарії, Польщі, України і Чехії). До 25 річчя Університету кафедра провела 29 березня 2018 р. І Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» у якій прийняли участь 105 учасників - представників 21 провідних вищих навчальних закладів, установ та підприємств України, а також зарубіжних країн: Канади, Королівства Нідерландів, Польщі, Російської Федерації. Особливістю цієї конференції була Skype-сесія з Сумським національним аграрним університетом та Lazarski University, Варшава, Польща.

Магістранти та студенти кафедри приймають активну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, тренінгах, фестивалях, семінарах:

- У 2017 р. 6 студентів прийняли участь в ІІ етапах Всеукраїнських студентських олімпіад з різних спеціальностей. Білей Л.Д та Лисенко П.О. прийняли участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Пясецька Н.С., Юдіна Д.В., Шведова А.В. і Смірна В.С. прийняли участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності, Шведова А.В. отримала диплом переможця олімпіади 3 ступеня.

- У 2018 р. 4 студента прийняли участь в ІІ етапах Всеукраїнських студентських олімпіад з різних спеціальностей. У 2018 р. Гребенник М.С. та Козаков І.А. прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». За результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Шведова А.В. отримала диплом 5 ступеню, зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» магістрант Кожушний В.В. став переможцем в номінації «Вміння планувати інноваційний процес»  та посів 6 місце з 65.

- За 2016-2018 рр. 3 здобувача приймали участь у стипендіальній програмі академічної мобільності для студентів у рамках реалізації програм двосторонньої академічної мобільності між Університетом імені Альфреда Нобеля та європейськими вузами-партнерами програми «ERASMUS+», з Університетом Казмінського (м. Варшава, Польща) у 2016 р. та з Жешувським університетом (Польща) у 2018 р.

- 2 студентки взяли участь в «UBB-FSEGA Літній школі з міжнародного менеджменту та маркетингу 2017», яку проводив факультет економіки та бізнес-адміністрування Клузького університету імені Бабеша-Бойяї з 31 липня по 5 серпня 2017 р. (м. Клуж-Напока, Румунія).

- 6 студенток взяли участь у ІІІ Міжнародній літній школі «Logistics&Marketing» (16-20 квітня 2018 р.).

На кафедрі діє науковий студентський клуб «Менеджер». Протягом 2017-2018 років проведено 6 засідань клубу.

Здобувачі спеціальності 073 Менеджмент приймають участь у діяльності професійного клубу «Формула успіху», в рамках якого проводяться зустрічі та workshops з практиками, зокрема з випускниками минулих років (проведено 5 засідань).

Керівник
Глуха Ганна Яківна Доктор економічних наук, доцент
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18,
Ауд. 1204, 1219 (корпус А)
Тел. (0562) 31-20-41, Вн. тел. 464
manag@duan.edu.ua 

Дисципліни
Самоменеджмент Менеджмент Спецкурс: Менеджмент комунікацій Управління персоналом Логістика Методологія і організація наукових досліджень Міжнародний менеджмент Контролінг Спецкурс: Логістика Стратегія підприємства Корпоративне управління Менеджмент персоналу Стратегічне управління Стратегічне управління підприємством Бізнес - планування Вступ до фаху Бізнес - комунікації в менеджменті Теорія організацій Виробнича практика (Курсове проектування) Менеджмент та адміністрування (Корпоративна культура) Операційний менеджмент Ризик-менеджмент Менеджмент та адміністрування (Організаційна поведінка) Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Ділове адміністрування (Стратегічний менеджмент) Інноваційна політика (Інноваційний менеджмент) Інноваційна політика (Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства) Публічне адміністрування (Менеджмент організацій) Управління інноваційними проектами Креативний менеджмент Основи управлінського консультування Переддипломна та виробнича практика Філософські проблеми наукових досліджень Історія вчень менеджменту Основи наукових досліджень Державне та регіональне управління Менеджмент та адміністрування (Основи менеджменту) Менеджмент та адміністрування (Методи та моделі прийняття рішень) Організація праці менеджера Антимонопольне регулювання ринків Менеджмент та адміністрування (Реінжиніринг) Мікрологістика Ділове адміністрування (Інноваційний менеджмент) Ділове адміністрування (Проектний менеджмент) Інноваційна економіка Інноваційна політика (Інноваційна економіка) Трансфер технології Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів Управління ризиками в інноваційній діяльності Антикризовий менеджмент Управління продуктивністю персоналу Методи та моделі прийняття рішень Реінженирінг Менеджмент і адміністрування Організаційна поведінка Інноваційний менеджмент Менеджмент організацій Проектний менеджмент Стратегічний менеджмент Менеджмент підприємства Основи менеджменту Адміністративний менеджмент Історія та методологія менеджменту Управління розвитком інформаційної економіки Вибіркова дисципліна1 (циклу професійної та практичної підготовки) Вибіркова дисципліна2 (циклу професійної та практичної підготовки)