«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Волкова Н.П., Професор

11,94

Дніпрова О.А., Доцент

11,26

Крамар О.І., Викладач

11,10

____ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

1. Кафедру практичної психології було створено у січні 2007 р. як випускову з напряму «Психологія». Навчання за цим напрямом надає можливість отримати вищу фундаментальну базову освіту на рівні бакалавра та спеціаліста психології.

Сертифікат про акредитацію PІ-IV № 0424850 of 26.04.2013
Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АЕ № 527678 від 08 грудня 2014 року
На кафедрі працюють освічені викладачі, які поєднують викладацьку, наукову та практичну психологічну діяльність.
Попит на навчання за напрямом підготовки „Психологія” зумовлений потребою в кваліфікованих фахівцях-психологах, які:

 • можуть працювати у сферах бізнесу, освіти, медицини, соціальної допомоги;
 • володіють сучасними психологічними знаннями, новітніми методами психологічної діагностики, психопрофілактики та психокорекції. 

Для ведення ефективної професійної діяльності спеціалісти за фахом “Психологія” повинні володіти навичками консультативної роботи, психологічної діагностики, проведенням психологічної корекції клієнтам різних вікових категорій, соціальним та професійним групам.
При цьому необхідне високопрофесійне володіння новітніми технологіями у сфері психологічної науки, які надають можливість фахівцям стати конкурентоспроможними не тільки на рівні регіону, а й на рівні держави в цілому.

Спеціаліст-психолог потрібен сьогодні у різних галузях соціального життя:

1) в психологічних та кадрових службах підприємств незалежно від виду діяльності та форми власності;
2) при організації та проведенні психологічного тренінгу для комерційних та державних установ, а також фізичних осіб з метою особистісного зростання;
3) в консультаційних психологічних центрах по наданню психологічної допомоги населенню;
4) в лікувально-профілактичних медичних закладах та закладах соціальної допомоги;
5) в центрах зайнятості та службах сім’ї та молоді;
6) в закладах освіти, як загальноосвітніх, так і спеціальних.

Основні напрямки діяльності психолога

 1. Наукова діяльність в галузі психології.
 2. Просвітницька діяльність з розповсюдження психологічних знань.
 3. Консультативна робота з надання допомоги при вирішенні особистісних проблем.
 4. Добір персоналу.
 5. Профорієнтаційна робота.
 6. Психокорекційна та розвивальна робота.

Фахівець-психолог отримує професійні знання та формує професійні вміння, які дозволяють вирішувати такі завдання:

 • вивчати вплив психологічних чинників на трудову діяльність працівників підприємства, установи, організації та розробляти заходи зі створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності;
 • здійснювати ефективний добір персоналу та супроводжувати професійне становлення фахівців у різних галузях;
 • сприяти встановленню позитивного соціально-психологічного клімату в організації, на підприємстві;
 • проводити індивідуально-психологічне консультування щодо особистісних психологічних проблем;
 • організовувати та проводити групи з корекційного навчання та розвитку окремих психічних функцій: пам’яті, уваги, мислення тощо;
 • організовувати та проводити соціально-психологічний тренінг та тренінг особистісного зростання;
 • вирішувати завдання, пов’язані з формуванням іміджу політичного діяча, організацією ефективного рекламного впливу та Pablic Relations;
 • проводити судово-психологічну    експертизу на замовлення відповідних органів;
 • надавати психологічну допомогу керівника установ і організацій з метою підвищення якості управління;
 • проводити психодіагностичну та психокорекційну у медичних закладах.

Випускник за кваліфікацією «Психолог» підготовлений до професійної діяльності в галузях освіти, науки, медицини, культури, фізичної культури, соціального забезпечення, виробництва, інформаційних технологій, в громадських об’єднаннях.
Спеціаліст з психології може бути призначений для роботи у психологічних службах і центрах, на виробництві, в системі освіти, охорони здоров'я, соціальному секторі на посадах психолога, який здійснює діагностичну, профілактичну і психокорекційну роботу.
Крім того випускник з вищою освітою за напрямом «Психологія», освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст може обіймати посади працівників - виконавців середнього рангу в державних структурах та установах (держадміністрації, відділах відповідних міністерств тощо) та у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі соціальних відносин, у консультативних організаціях, закладах охорони здоров’я тощо.
Невід’ємною частиною підготовки психологів в Університеті імені Альфреда Нобеля є поєднання досконалого вивчення теоретичних дисциплін, розвитку практичних навичок та оволодіння іноземною мовою, що надає можливість випускникам напряму «Психологія» знайти гідне місце на ринку праці та відчувати себе конкурентноспроможним фахівцем.

Співробітництво:

У 2012 році було підписано угоду про співпрацю з зарубіжним університетом -  Технологічний університет Жешува (Rzeszow University of Technology),  м. Жешув, Польща.

Кафедра підтримує науковий контакт з лабораторією психології емоцій та мотивації Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) в особі професора, доктора психологічних наук Олександри Токаж та кандидата психологічних наук Діани Маліноської. В результаті плідної співпраці завершено дослідження на тему «Особливості прояву перфекціонізму студентів Польщі та України».

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних грантах та конференціях. Зокрема, у 2013 році отримано грант на реалізацію наукового дослідження імені Л. Кіркланда. Цього року подано заявки до участі у міжнародному (польсько-німецькому) проекті підвищення кваліфікації викладачів. Участь у VII міжнародній науковій конференції з економічної психології (м. Варшава, Польща), яка проходила 17-18.05.2013 року, і міжнародній науковій конференції з позитивної психології (м. Сопот, Польща), яка відбулася 17-09.05.2013 року.

На кафедрі регулярно ведеться робота зі студентами у напрямку ознайомлення з можливостями навчання за обміном у вищих навчальних закладах Польщі. Зокрема, з метою зацікавлення їх в участі у програмах обміну спільно з Українсько-Польским центром розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій організовано ознайомчий тур до Польщі (7-13.12.2013), який передбачав відвідання Селезьського університету в Катовіцах, Ягеллонського університету в м. Кракыв, Вроцлавського університету та Університету Козьмінського у Варшаві. Під час поїздки студенти мали можливість дізнатися про можливості обміну та навчання у польських ВНЗах, познайомитись з історією трьох польських міст (Кракова, Вроцлава і Варшави), а також дізнатися про різдвяні традиції в країні.

Кафедра заохочує студентів до участі у міжнародних наукових конференціях та освітніх проектах, зокрема таких, як Study tour to Poland, метою якого є знайомство молоді з країн Східної Європи з культурою, історією та соціально-економічним і суспільно-політичним устроєм Польщі.

Для вступу на напрям підготовки “Психологія" абітурієнти подають сертифікати УЦОЯО з трьома предметами:

 • Українська мова та література - 0,3;
 • Біологія - 0,4
 • Історія України або іноземна мова – 0,2

2. Спеціальність «Соціальна робота»

У зв'язку з бурхливим розвитком соціальної сфери нашого суспільства професія фахівця з соціальної роботи стала однією з найбільш затребуваних на ринку праці. Соціальна робота увійшла в число видів соціальної діяльності, спрямованої на надання допомоги людям, сприяння їм у подоланні їх труднощів. Сенс соціальної роботи – це діяльність з надання допомоги індивідам, сім'ям, групам у реалізації їх соціальних прав і в компенсації фізичних, психічних, інтелектуальних, соціальних та інших недоліків, що перешкоджають повноцінному соціальному функціонуванню.

Соціальна сфера України гостро потребує висококваліфікованих фахівцях, які можуть вирішувати найскладніші завдання, пов'язані із здійсненням соціального прогнозування, соціальної реабілітації, проводити консультативну, профілактичну та інші види робіт з різними категоріями населення, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

По закінченню навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля випускники спеціальності «Соціальна робота» зможуть:

 • надавати соціальний допомогу і підтримку, соціальні послуги окремим особам і соціальним групам (літнім людям, інвалідам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, молоді групи ризику, переселенцям, дітям, жінкам і чоловікам, які зазнали насильства тощо);
 • вирішувати конфліктні ситуації на різних рівнях (міжособистісних, міжгрупових);
 • проводити профілактику соціально небезпечних явищ у суспільстві (наркоманія, алкоголізм, проституція тощо);
 • проводити консультації з правових, соціальних, психологічних і педагогічних проблем;
 • розробляти регіональні соціальні програми;
 • брати участь у пілотних проектах зі створення інноваційних майданчиків у сфері психосоціальної та соціальної роботи;
 • створювати соціальні проекти для забезпечення фізичного, психічного і соціального здоров'я людей;
 • проводити ділові переговори в області організації роботи із соціального обслуговування населення;
 • надавати першу психологічну допомогу різним категоріям населення тощо.

Орієнтовний перелік дисциплін освітнього ступеню “бакалавр”

 • Вступ до спеціальності
 • Теорія та методика соціальної роботи
 • Педагогічні та психологічні основи соціальної роботи
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Соціальна психологія
 • Конфліктологія
 • Медико-соціальні основи здоров’я
 • Соціально-правовий захист населення
 • Соціальне забезпечення населення
 • Організація роботи соціальних служб
 • Соціальна політика в Україні
 • Правові засади соціальної роботи
 • Соціальна робота з різними верствами населення
 • Соціальний супровід сім'ї
 • Технології соціальної роботи
 • Основи реабілітології в соціальній роботі
 • Менеджмент соціальної роботи

Для набуття практичного досвіду роботи студенти проходять кілька видів практик, передбачених навчальним планом спеціальності.

Практична підготовка майбутніх спеціалістів з соціальної роботи проходить на базі:

 • дитячого оздоровчого табору «Аврора»;
 • освітніх закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків);
 • центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • служб у справах дітей:
 • громадських благодійних організацій;
 • реабілітаційних центрів для дітей і дорослих;
 • територіальних центрів соціальної допомоги населенню;
 • громадських організацій соціального захисту;
 • закладів пенітенціарної системи.

Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати:

 • у державних організаціях: центрах зайнятості, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрах по роботі з населенням, будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, притулках, реабілітаційних, кризових і консультативних центрах, клініках дружніх до молоді, спеціалізованих школах-інтернатах, соціальних гуртожитках, центрах соціально-психологічної допомоги, центрах денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, виправно-трудових установах, приймальниках-розподільниках, службах у справах дітей, ін.;
 • у недержавних організаціях: благодійних фондах, товариствах, громадських об’єднаннях, приватних соціальних службах, відділеннях міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ, Товариство Червоного Хреста, Християнський Дитячий фонд тощо);
 • як фізичні особи-підприємці: соціальним працівником, реабілітологом, волонтером тощо.

Для вступу подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

 • Українська мова та література 0,3;
 • Історія України - 0,4
 • Біологія або іноземна мова – 0,2

Термін навчання за денною формою для отримання освітнього ступеня:

бакалавра – 3 роки 10 місяців

Архів новин кафедри

Керівник
Волкова Наталія Павлівна Доктор педагогічних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
Тел. (0562) 31-24-74, Вн. тел. 474
dsec.psychology@duan.edu.ua 

Дисципліни
Фізичне виховання Теорія ймовірностей і математична статистика Судова медицина Судова психіатрія Основи психології Методика викладання в вищій школі Психологія та етика ділових відносин Конфліктологія Психологія та педагогіка Соціальна педагогіка Педагогіка Соціальна робота Педагогічна психологія Етнопедагогіка Соціалізація особистості Теорія та історія соціального виховання Тренінг комунікативності Основи педагогічної творчості та педагогічної майстерності Самовиховання і саморегуляція особистості Соціально-педагогічна робота у закладах освіти Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах Історія педагогіки Навчально-виховна (літня) практика Технологія роботи у дитячому оздоровчому таборі Тренінг особистісного зростання Етика соціально-педагогічної діяльності Історія соціально-педагогічної роботи Технологія роботи соціального гувернера Основи сімейного виховання Основи сценарної роботи соціального педагога Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування Соціально-педагогічна робота з дітьми сиротами Соціально-педагогічна робота з усвідомленого батьківства Технологія проведення соціально-педагогічного тренінгу Педагогіка вищої школи Психологія управління та конфліктологія Анатомія та еволюція нервової системи людини Антропологія Загальна психологія Зоопсихологія та порівняльна психологія Практика (вступ до спеціальності) Вікова психологія Практикум з загальної психології Психофізіологія Диференціальна психологія Експериментальна психологія Інженерна психологія та психологія праці Практична психологія: комунікативна компетентність психолога Психодіагностика Соціальна психологія: психологія реклами та PR Клінічна психологія Основи психотерапії Практична психологія: теорія і практика соціально-психологічного тренінгу Психологія управління Юридична психологія Геронтопсихологія Методологія і організація наукових досліджень Організація діяльністі психологічних служб Основи антропогенезу Основи психогенетики Психологія масової поведінки Психологія травмуючих ситуацій Психологія управління: кадровий менеджмент Психологія управління: організаційна поведінка Основи наукових досліджень Психологія здоров'я: фізіологія центральнї нервової системи та вищої нервової діяльності Психологія здоров'я: основи медичних знань та сексологія Соціальна психологія Історія психології Політична психологія Практична психологія: психологія особистості в конфліктних ситуаціях Психологічний спецпрактикум Психологія здоров'я Психологія особистості Соціальна психологія: етнопсихологія Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології Патопсихологія Практична психологія: основи психологічного консультування Психологія здоров'я: основи психїатрії Психологія здоров'я: спеціальна психологія Анатомія та фізіологія людини Етнопсихологія Основи медичних знань Основи геронтопсихології Керівник навчального закладу Менеджмент організації Методологія наукових досліджень в освіті Освітні технології Охорона праці в галузі Педагогіка та психологія вищої школи Педагогічна майстерність викладача вищої школи Педагогічна та професійна психологія Правові аспекти управління навчальним закладом Теорія організації Управління інформаційними зв'язками Управління процесом формування конкурентоздатних фахівців у вищій школі Філософія (методи та формування наукового пізнання) Аудит та оцінювання управлінської діяльності Вища освіта і Болонський процес Етика викладача вищої школи Інтелектуальна власність Кадровий менеджмент Професійно-педагогічна комунікація Техніка управлінської діяльності Управління змістом робіт Управління навчальною та виховною діяльністю Управління фінансово-економічною діяльністю Цивільний захист Методика викладання психології у вищій школі Профілактика та корекція соціальних відхилень Соціально-педагогічна профілактика правопорушень Соціально-педагогічна робота з попередження насильства щодо дітей Соціально-педагогічна робота неурядових організацій Технології соціально-педагогічної роботи Основи волонтерської роботи Соціальна молодіжна політика Соціальний супровід сім'ї Соціально-педагогічна робота з ВІЛ-інфікованими Стажерська практика Психофізіологія: основи медичних знань Життєві кризи особистості Методологічні проблеми психології Психологія особистості, вікова психологія Основи психологічного консультування Педагогічні основи соціальної роботи Корекційна педагогіка Вікова і педагогічна психологія Теорія соціальної роботи. Соціальна політика в Україні Психологія мотивації Психологія кадрового менеджменту Організаційна психологія Психологія вищої школи Психологія ведення переговорів Вступ до спеціальності Моделювання діяльності фахівця Новітні технології організації навчально-виховного процесу у вищій школі