Кафедра політології та міжнародних відносин


 «ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Пащенко В.І., доцент

11,69

Щедрова Г.П., Професор

11,61

Ключник Р.М., Доцент

10,02

____

У останні десятиліття світ, а разом з ним і наша країна, зіштовхнулися з кардинальними соціальними, економічними та політичними трансформаціями. В умовах еволюції політичної системи України, яка знаходиться в пошуку збалансованої моделі політичного й економічного розвитку, особливо зростає інтерес до політології як до науки та навчальної дисципліни, здатної допомогти у розв'язанні кризових явищ. Враховуючи зростаючі потреби у кваліфікованих фахівцях-політологах,  у 2012 році в  університеті  відкрито спеціальність "Політологія". У 2017 році ліцензовано магістратуру з цієї ж спеціальності. Здійснюється підготовка магістрів.

prezpolit Презентація діяльності
та досягнень кафедри

Майбутні політологи  отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних та прикладних дисциплін, мають можливість поглибленого вивчення іноземних мов, проходять практику в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, засобах масової комунікації, зокрема, на 27 телевізійному каналі в м. Дніпро, у політичних партіях, громадських організаціях, вищих навчальних закладах. Майбутні політичні аналітики та політтехнологи ґрунтовно вивчають політичний аналіз та прогнозування, паблік рилейшнз, основи політичної журналістики та роботи ЗМІ, політичний маркетинг та інші дисципліни, що покликані сформувати конкурентоспроможного фахівця європейського рівня. Освітні програми також передбачають можливість стажувань та навчання у провідних політологічних центрах та навчальних закладах зарубіжних країн. 

Спеціальність Політологія
(Міжнародні аспекти політичної журналістики)
дає широкі можливості для фахової підготовки та працевлаштування випускників.

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового політичного клубу

на 2018/2019 навчальний рік

 

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Ознайомлення студентів із актуальними науковими проектами, конкурсами, грантами.

протягом року

Пашков В.О., Щолокова Г.В.

2.

Підготовка наукових публікацій, їх обговорення та винесення на науково-практичні конференції.

протягом року

студенти,

викладачі кафедри

3.

Доповіді членів клубу з проблематики наукових досліджень.

протягом року

Пашков В.О., наукові керівники, члени клубу

4.

Навчання студентів елементам самостійної дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості.

протягом року

Пашков В.О., наукові керівники, члени клубу

5.

Засідання клубу на тему: «Політика як мистецтво та професія: наші уявлення та реальність»

вересень 2018 р.

модератори – Щолокова Г.В., Пашков В.О.

6.

Відкрите засідання клубу із запрошенням учнів старших класів на тему: «Конкурентоспроможність політолога на ринку праці»

жовтень 2018 р.

модератори –

Щолокова Г. В.,

Пашков В. О.

7.

Засідання клубу на тему: «Особливості політичного протесту в умовах глобалізації»

листопад 2018 р.

модератори –

Пашков В. О.,

Ключник Р. М.

8.

Обговорення та визначення тематики доповідей членів клубу для ІV Всеукраїнської наукової конференції «Соціально-політичні проблеми сучасності»

грудень 2018 р.

члени клубу,

наукові керівники

9.

Науково-методичний семінар-тренінг «Дослідницька діяльність: форми та методи (Як написати наукову статтю)»

лютий 2019 р.

модератори –

Щолокова Г. В.,

Пашков В. О.

10.

Участь із виступами на ІV Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-політичні проблеми сучасності»

березень 2019 р.

члени клубу,

наукові керівники

11.

Засідання клубу на тему: «Що і як говорять про політику» (аналіз сучасної політичної мови)»

березень 2019 р.

модератори –

Щолокова Г. В.,

Пашков В. О.

12.

Засідання клубу на тему: «Президентські вибори: особливості стратегій кандидатів»

квітень 2019 р.

модератори –

Пашков В. О.,

Пащенко В. І.

13.

Засідання клубу на тему: «Від тоталітаризму до демократії: вектор транзиту у Західній Європі після 1945 р.»

травень 2019 р.

модератори –

Пашков В. О.,

Медяник В. Ю.

 Керівник клубу, ст. викладач кафедри політології та міжнародних відносин, к.політ.н.
В.О.Пашков

 

МАЙБУТНІ ПОЛІТОЛОГИ
ТА ПОЛІТИЧНІ ЖУРНАЛІСТИ
МАЮТЬ УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ НАБУТИ ЗАТРЕБУВАНІ  НА РИНКУ ПРАЦІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 1. Можливість набути професійні компетентності для успішної роботи на національному та міжнародному рівнях в політико-аналітичній, прогностичній та технологічній, академічній та викладацькій сферах, політичній журналістиці, консультуванні та зв’язках із громадськістю
 2. Можливість  навчання та стажування в провідних політологічних центрах, засобах масової комунікації та в університетах зарубіжних країн
 3. Здатність до роботи та успішного просування по службі в органах державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, науково-дослідницьких установах, вищих навчальних закладах, політичних партіях, громадських організаціях, засобах масової комунікації
 4. Здатність ефективно та інноваційно вирішувати та прогнозувати практичні питання внутрішньої й зовнішньої політики,  партійного будівництва, політичного іміджу, виборчих процесів
 5. Здатність бути конкурентоспроможними  на основі вільного володіння українською та двома іноземними мовами, найсучаснішими інформаційними та комунікаційними технологіями, сучасними політичними теоріями демократії та  технологіями, методикою викладання у вищих навчальних закладах

ВИПУСКНИК МОЖЕ ОБІЙМАТИ СУЧАСНІ ЗАТРЕБУВАНІ ПОСАДИ

 1. Фахівець, керівник підрозділу із соціально-політичних питань та зв’язків із громадськістю в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування
 2. Експерт, консультант депутатів, радник у осередках політичних партій, громадських рухів та організацій
 3. Політичний оглядач та аналітик, кореспондент, редактор, автор та ведучий політичних програм на радіо, телебаченні, в інформаційних агенціях
 4. Фахівець з політичної реклами та зв’язків з громадськістю
 5. Політичний технолог, фахівець у центрах та установах з вивчення громадської думки та проведення виборчих кампаній
 6. Науковий співробітник, викладач політології у вищих навчальних закладах

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Бакалавр – 3 роки 10 місяців. Форма навчання - очна (денна)

Магістр – 1 рік 5 місяців. Форма навчання -  очна (денна)

 Підготовка фахівців з політології дозволяє формувати соціально-політичні цінності, громадянську політичну культуру, модель соціальної поведінки  демократичного характеру, що сприятиме зміцненню демократії в Україні.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Діяльність кафедри в рамках системи  внутрішнього забезпечення якості

Увага!
ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Політичний клуб» на 2017
/2018 н.р. 

Кафедра «Політології та міжнародних відносин» Університету створена у 1999 році (до цього вона входила до складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін університету) з 2011 року перейменована у кафедру політології, соціології та гуманітарних наук у зв'язку із ліцензуванням спеціальності «Політологія», перший набір відбувся влітку 2012 року. З початку створення кафедри та до кінця 2014 року її очолював доктор філософських наук, професор В.А. Полторак. Кафедру також очолювали доктор філософських наук  А.О. Осипов, кандидат економічних наук О.В. Дашевська, кандидат історичних наук Д.В. Прошин.

З березня 2016 року кафедру політології та міжнародних відносин очолює Щедрова Галина Петрівна -  доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Української Академії політичних наук, член Національної спілки журналістів України.

Організація освітнього процесу

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають такі основні навчальні дисципліни:
Вступ до спеціальності
Загальна теорія політики
Політична думка в Україні
Історія зарубіжних політичних вчень
Сучасна зарубіжна політологія
Етнополітологія
Країнознавство та політичні системи країн світу
Порівняльна політологія
Державна політика
Конституціоналізм та парламентаризм
Державне управління та місцеве самоврядування
Логіка політичного аналізу
Політична кризологія
Інтернет-технології у політичному процесі
GR-менеджмент
Політична ризикологія
Політична аналітика та прогнозування
Геополітика
Міжнародні відносини та міжнародні організації
Міжнародні відносини та світова політика
Політична глобалістика та регіоналістика
Дипломатичний етикет та протокол
Міжнародні зв’язки з громадськістю
Мас-медіа та політика
Політична журналістика
Риторика та спічрайтинг
Партологія
Політична еліта та культура
Політичний маркетинг та реклама
Основи публічної політики

Освітній процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками, підручниками і навчальними посібниками. Лекційні курси викладаються з використанням мультимедіного та іншого демонстраційного обладнання. Практичні заняття проводяться з використанням тестових методик,  активно використовуються рольові та ділові ігри, методики практичних завдань та вирішення проблемних ситуацій, написання есе тощо. Здобувачі мають реальні можливості займатися науковою роботою, публікуватися у фахових виданнях, писати кандидатські та докторські дисертації.

Уперше, в 2017 році, здобувач спеціальності «Політологія» Університету імені Альфреда Нобеля Матухно Генріх посів III місце в II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із політичних наук, який відбувся в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

Матухно Генріх представив цікаву інноваційну роботу на тему: «Основні аспекти оптимізації сучасної демократичної системи: зарубіжний досвід провідних країн світу як надійне джерело розвитку вітчизняної демократії», яка викликала жвавий інтерес у всіх присутніх та отримала високу оцінку галузевої конкурсної комісії. Усього на конкурс було  представлено  49 робіт учасників із 33 університетів України.

У 2016 році кафедра започаткувала проведення в університеті Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Соціально-політичні проблеми сучасності». 

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені науково-педагогічні працівники: Щедрова Г.П. – доктор політичних наук, професор; Волвенко Наталія Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент; Прошин Денис Володимирович – кандидат історичних наук, доцент; Єремєєва Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент; Пащенко Віктор Іванович – кандидат політичних наук, доцент; Ключник Руслан Максимович – кандидат політичних наук. Три доктори політичних наук, професори працюють як сумісники.

Кафедра має розгалужені контакти з  провідними кафедрами національних університетів, науково-дослідними установами та громадськими організаціями національного та регіонального рівня. 

Керівник
Щедрова Галина Петрівна Доктор політичних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
тел. (056) 778-23-40, вн.тел. 505
dh.psh@duan.edu.ua 

Дисципліни
Історія України та української культури Філософія Логіка Політологія Політична теорія (Політична думка в Україні) Політичний маркетинг Зв'язки з громадскістю (PR) Вступ до політології Історія зарубіжних політичних учень Політична теорія (Порівняльна політологія) Державна політика Світові релігії та політика Політична думка в Україні Політична історія Політичний аналіз (Аналіз релігійних факторів політичного життя) Політичний аналіз (Політична кризологія) Політичні та правові системи країн світу Соціальна структура суспільства Політична теорія парламентаризму та конституціоналізму Геополітика Дипломатичний етикет та протокол Загальна теорія політики Практична політологія Теорія міжнародних відносин Політична культура та політична етика Політична регіоналістика Політичні ідеології Порівняльна політологія Риторика та спічрайтинг Історія України і української культури Державне управління та місцеве сомоврядування Основи публічної політики Партологія Політичний аналіз та прогнозування Політичні еліти та лідерство Політичні зв'язки з громадськістю Етнополітологія Європейські політико-правові інституції Мас-медіа та політика