Кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії


«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Шкура І.С., Доцент

11,72

Магдіч А.С., Доцент

11,26

Кузьмінов С.В., Професор

11,11

Кафедра є випусковою зі спеціальності  «Міжнародні економічні відносини», а також викладає ряд дисциплін для інших спеціальностей, і тому за характером діяльності може бути віднесена і до загальноуніверситетських. Спільно з міжнародною школою бізнесу кафедра реалізує програму підготовки  магістрів з бізнес-адміністрування.

Програми підготовки бакалаврів та магістрів з міжнародних економічних відносин мають національну акредитацію (сертифікат про акредитацію діє до 1.07 2025 р.), а також акредитовані міжнародної незалежною агенцією з оцінювання та акредитації ZEvA, що підтверджує високу якість підготовки фахівців. Крім того, програма підготовки магістрів з бізнес-адміністрування має міжнародну акредитація Європейської ради з бізнес освіти ЕСВЕ.

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Від моменту створення (1993 р.) кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Анатолій Олександрович Задоя. Вищу освіту отримав на економічному факультеті Київського  національного університету імені Тараса Шевченка. Більше 40 років викладає навчальні дисципліни базової економічної (економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка) та спеціальної підготовки (міжнародна інвестиційна діяльність, концепції менеджменту, економічна дипломатія) у вищих навчальних закладах України та Польщі. Активно займається консалтинговою діяльністю. Автор  30 підручників та навчальних посібників, які користуються широкою популярністю в Україні та за її межами. Опублікував більше 250 наукових робіт. Під його керівництвом захищено 9 докторських дисертацій та кілька десятків кандидатських. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій. Член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.

На кафедрі працює 13 викладачів, серед яких 6 докторів наук та 4 кандидати наук.
Кафедра однією з перших розпочала широке запровадження у навчальний процес британських стандартів проведення занять та оцінювання знань студентів.

З 2010 р. кафедра запровадила англомовну програму, що не має аналогів в Україні, яка у 2011 р. була валідована Університетом Уельсу. Це дало можливість випускникам бакалаврської програми отримувати як український диплом за спеціальністю підготовки, так і британський диплом з міжнародного менеджменту. За час дії програми подвійних дипломів 45 випускників скористалися цією унікальною можливістю.

З 2016 р. кафедра запровадила систему т’юторства (наставництва), яка допомагає кожному студенту адаптуватися до особливостей навчання в Університеті та вибудувати свою власну освітню траєкторію.  

Загальна кількість студентів

Усього за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (кваліфікаційний рівень «бакалавр» та «магістр») в університеті навчається майже 300 студентів, з яких більше 50 – іноземці. Серед останніх – представники Нігерії, Камеруну, Анголи, Конго, Ізраїлю та інших країн. Навчання у багатонаціональних групах дозволяє краще підготуватися до майбутньої професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

 Методика навчання

Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, серед яких доктори та кандидати наук. До навчального процесу широко залучаються фахівці-практики.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Лекційні курси з дисципліни навчального плану викладаються з використанням мультимедійного обладнання. За бажанням студентів кожен з них може отримати електронний варіант слайдів (опорний слайд-конспект).

Семінарські та практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни,  case-study, дискусійних обговорень доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.
Широкі можливості у користуванні спеціалізованою бібліотекою, читальними залами, мережею Інтернет у комп'ютерних класах Університету дозволяють опанувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюється шляхом комп’ютерного тестування.
Студенти мають можливість пройти виробничу практику на підприємствах, які успішно займаються міжнародною економічною діяльністю. Частина студентів (на основі конкурсного відбору) проходить практику на одному з підприємств за кордоном (переважно Республіка Польща).

Державна атестація бакалаврів здійснюється шляхом складання державних іспитів з іноземної мови та фахових дисциплін (міжнародної економіки, міжнародних фінансів, міжнародного маркетингу та міжнародної економічної діяльності України).

Щорічно на кафедрі проходять дві міжнародні науково - практичні конференції молодих вчених та студентів присвячені євроінтеграційному  вибору України та проблемам макроекономіки.

  Співробітництво кафедри з різними організаціями

Кафедра має тісні контакти як з вітчизняними, так і зарубіжними організаціями з питань професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Серед них особливо виділяються підприємства м. Дніпро, які активно займаються зовнішньоекономічною діяльністю або мають у своєму статутному капіталі частку іноземного інвестора. Це, зокрема, фірма «Наша ряба», ТОВ фірма «Мушкетер», «Інтерпайп», Дніпропетровська торгово-промислова палата та інші.

Серед іноземних партнерів особливо слід сказати про програми подвійних дипломів.З 2011 року кафедра реалізує спільний навчальний проект з Університетом Уельсу у рамках якого студенти навчаються англійською мовою з першого курсу, а по завершенні чотирьох років навчання отримують два дипломи бакалавра (дивись Подвійний диплом).

З 2014 р. почала діяти угода про подвійні дипломи за магістерськими програмами з Братиславським економічним університетом (Словаччина), випускники якої отримають крім українського диплому диплом закордонного університету з міжнародних економічних відносин – економічної дипломатії.

З 2016 р. діє програма подвійних дипломів (бакалаврат та магістратура) з Вищою школою бізнесу – NationalLouisUniversity. У 2016/2017 н.р. за цією програмою навчається 15 слухачів Міжнародної школи бізнесу.

Університет та кафедра ведуть активну міжнародну діяльність. Підписані договори про співпрацю з Жешувським університетом, Жешувським політехнічним  університетом (Польща), Південно-Західним державним університетом, Кубанським державним аграрним університетом, Північнокавказьким інститутом сучасних інформаційних технологій та бізнесу  (Росія), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації,  де кафедра є координатором від нашого університету.

  Характеристика спеціальності, перспективи працевлаштування

Випускники зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це спеціалісти у сфері міжнародних товарно-грошових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів. Вивчення комплексу дисциплін, орієнтованих на міжнародні аспекти, забезпечують підготовку спеціалістів, які здатні на практиці проводити міжнародну торгово-маркетингову, інвестиційну, валютно-фінансову, кредитну, обліково-аналітичну, аудиторську, страхову діяльність. 

Ґрунтовна економічна підготовка поєднується з поглибленим вивченням двох, а за бажанням і трьох іноземних мов, що дозволяє випускникам спеціальності «Міжнародні економічні відносини» займати не тільки посади економічного профілю, але й працювати перекладачем. Випускнику видається сертифікат «Про досконале володіння іноземною мовою».

Студенти на першому курсі мають можливість обирати мову навчання. За бажанням вони можуть вивчати дисципліни державною або англійською мовою. 

Обов’язковим є захист дипломної роботи іноземною мовою.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • на спільних та іноземних підприємствах;
 • у страхових компаніях;
 • на великих виробничих та торговельних підприємствах – у відділах зовнішньоекономічної діяльності;
 • на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • в органах державного регулювання економіки;
 • в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

Абітурієнти зараховуються на навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» за наявності сертифікатів незалежного тестування з наступних дисциплін:

 • Українська мова та література - 0,3
 • Іноземна мова - 0,4
 • Математика або Географія - 0,2

На магістерські програми з міжнародної економіки можуть бути зараховані студенти, які мають диплом бакалавра з будь-якої спеціальності та успішно склали наступні вступні іспити: 

 • комплексний іспит з міжнародної економіки
 • іспит з іноземної мови
 • додатковий іспит з економічної теорії (для вступників, які не мають базової освіти з міжнародної економіки).

Шановні випускники-бакалаври!

Запрошуємо вас скористатися унікальною можливістю та отримати протягом 2016/2017н.р. диплом магістра з міжнароднихекономічних відносин, навчаючись на англомовній програмі (паралельна денна або вечірня форма навчання). 
Як результат, ви:

 • Отримаєте реальні конкурентні переваги на ринку праці, значно розширивши можливу сферу використання набутих в університеті знань;
 • Поглибите знання англійської мови професійного бізнес-спрямування;
 • Отримаєте практичні навики, необхідні для роботи у міжнародних бізнес-структурах.

Для бажаючих при кафедрі міжнародних економічних відносин та економічної теорії працюють безкоштовні підготовчі курси до складання вступних іспитів в магістратуру.

Деталі за телефоном: +38 056 373 92 99 або за електронною поштою:  dh.ier@duan.edu.ua

Архів новин кафедри

Керівник
Задоя Анатолій Олександрович Доктор економічних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18, Ауд. 3415
Тел. (056) 373-92-99
Вн. тел. 577
ier@duan.edu.ua , dh.ier@duan.edu.ua   

 

Дисципліни
Вступ до фаху Основи економічної науки Економіка зарубіжних країн Історія економіки та економічної думки Мікроекономіка Державний екзамен з Економічної теорії Курсове проектування Міжнародна економіка Міжнародні організації Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Міжнародні стратегії економічного розвитку Сучасні економічні теорії Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства Основи наукових досліджень Етикет та основи міжнародного протоколу Європейська інтеграція Макроекономіка Міжнародна торгівля Міжнародна економічна діяльність України Міжнародна інвестиційна діяльність Транснаціональні корпорації Управління зовнішньоекономічною діяльністю Технологія ефективних комунікацій в ділових переговорах Міжнародні економічні відносини Національна економіка Економічна теорія Політична економія Методологія і організація наукових досліджень Управління міжнародними проектами та фандрайзинг Глобальна економіка Технологія ведення ділових переговорів Міжнародні фінанси Вибіркова дисципліна1 (циклу професійної та практичної підготовки)